سفارش تبلیغ
صبا ویژن


عمری در آستانه به سر شد به این خیال ؛ یک آن به پرنیان حضورت بخوانی اَم ...


خدایا بد جور دلــمـ گرفتهـ از ادمایے کهـ

ازآدمایے کهـ

اصلا بهتره نگمـ ادمـ

چونـ هیـچے نمیشهـ توشونـ پیدا کرد

کهـ اینـ اســمو روشونـ گذاشتــ

نمیدونمـ چے صداشونـ بزنمـ ولے

بهـ حرمتـ اینـ کهـ به دستـ تو ساخته شدنـ

میگمـ بشـ ـ ـر

میدونمـ خیلے زیادیشونهـ

خدارو شکر که همه چیزتـ حکمتـ دارهـ

همهـ چیزتـ با قاعدسـ

همهـ چیزتـ به موقعسـ

هیچـ چیزو اشتباهے جلو ادم قرار نمیدے

هیچـ چیزتـ الکے نیسـ

فقط میتونمـ بگمـ ازتــ بابتــ همهـ چیزتــ

ممنونــ

http://www.up.98ia.com/images/5fl8c38t4sp0lthnuj6c.jpg


| پنج شنبه 91/3/18 | 7:24 عصر | نیلوفــر سـرابـِی | نظر